కళ్ళు ఎందుకు అదురుతాయి.. అది ఆరోగ్య సమస్యేనా?

కళ్ళు ఎందుకు అదురుతాయి.. అది ఆరోగ్య సమస్యేనా?

కన్ను అదరడాన్ని శకునంగా భావిస్తారు. ఆడవాళ్లకి కుడికన్ను అదిరితే కీడు సంభవిస్తుందని, మగవారికి ఎడమకన్ను అదిరితే కష్టాలు తప్పవని విశ్లేషిస్తుంటారు జ్యోతిషవేత్తలు. ఈ నమ్మకం తాము సృష్టించింది కాదని, రామాయణ కాలంలోనే ఇది ప్రాచుర్యంలో ఉందని చెబుతారు. అయితే, మంచి చెడులను తెలియజేయడానికే కన్ను కొట్టుకుంటుందా...

Share it