ఓ ‘చిన్న’ మాట.. ఈ మసీదు గొప్పేమిటో తెలుసా?

ఇది ‘భారీ’ల రాజ్యం. తాడిని తన్నే వాడుంటే దాని తలదన్నేవాడుండే లోకం ఇది. ఎంత పెద్ద అయితే అంత గొప్ప. అందుకే ఒకడు పదంతస్తుల బిల్డింగ్ కడితే … Continue reading ఓ ‘చిన్న’ మాట.. ఈ మసీదు గొప్పేమిటో తెలుసా?