ఆడో, మగో చెబుతారా..ముందు ఆస్పత్రి మూయండి..!

ముఖ్యాంశాలు హైదరాబాద్ లో లింగ నిర్ధరణ పరీక్షలు మంజుసుధ ఆస్పత్రిపై పోలీసుల దాడి మంజు సుధ ఆస్పత్రిని సీజ్ చేసిన పోలీసులు   హైదరాబాద్ : లింగ … Continue reading ఆడో, మగో చెబుతారా..ముందు ఆస్పత్రి మూయండి..!